ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS

 1. A Kelabit kft / Irány Külföld utazási iroda (1143 Budapest, Gizella út 42-44, adószám: 23337350-2-42; cégjegyzékszám: 01 09 960792, engedélyszám: U001785, továbbiakban: Irány Külföld Utazási Iroda) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:254. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XII. 28.) sz. kormányrendeletben és az Irány Külföld Utazási Iroda utazási feltételeiben előírtak az irányadók.
 2. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az utas és az Irány Külföld Utazási Iroda között az utazási szerződés.
 3. 3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Irány Külföld Utazási Iroda által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.
 4. Az utazásszervező felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a részvételi díj (teljes részvételi díj) utazásszervező bankszámlájára vagy pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. Az utazásszervező külön felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási kötelezettség.
 5. Az utazás időtartama alatt az utas és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában és bármilyen ok miatt, de az utazásszervező írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak az utazásszervezőre, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az utazásszervező kizárja.
 6. Az utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszervező az utassal/megrendelővel történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.
 7. Az utazási szerződés részét képezi az utazásszervező által kiállított foglalás visszaigazolása, az utazásszervező által elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett prospektus az utazási szerződésben rögzített pozíciószámon.
 8. A szerződés hatálybalépése: az érvényes utazási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a teljes részvételi díj a szerződésben rögzített indulási napot megelőző 30. napig beérkezzen az utazásszervező bankszámlájára. Amennyiben az utas/megrendelő utazásközvetítőnél fizette be az előleget / részvételi díjat, úgy jogosult az utazásszervezőnél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy a közvetítőnél befizetett/átutalt összeg megérkezett-e az utazásszervező bankszámlájára.

II. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

 1. Az utas jelentkezésekor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a. Az utazási szerződés (vagy annak módosítása) szerinti hátralék összege a szerződésen szereplő határidőig – 30 nappal indulás előtt – fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban az Irány Külföld Utazási Iroda külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba, és az Irány Külföld Utazási Irodaa megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.
 2. Személyre szabott ajánlat esetén a fizetési feltételek ettől eltérhetnek.
 3. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).
 4. Az Irány Külföld Utazási Iroda a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése előtt néhány nappal a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet küld az utasnak (amennyiben az utas utazásközvetítő irodánál fizetett be, úgy a közvetítő irodának), melyet az indulás előtt az Irány Külföld Utazási Iroda képviselőjének be kell mutatni. Ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. Az utas csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.
 5. Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles az Irány Külföld Utazási Iroda tudomására hozni. Ezeket elfogadásuk esetén az Irány Külföld Utazási Irodalegkésőbb az utazási okmányok átadásakor, a részvételi jegyen írásban igazolja vissza.

III. A RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉRVÉNYESSÉGE

 1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, az Irány Külföld Utazási Iroda szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.
 2. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt az Irány Külföld Utazási Iroda a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 6 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és az Irány Külföld Utazási Iroda a befizetett részvételi díjat visszafizeti.
 3. Az Utazási Iroda a meghirdetett árakat a MKB Bank Zrt. mindenkori lakossági, valuta eladási árfolyamán számított 1 AUD = 210,- Ft árfolyamig tartja.
 4. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.
 5. Az Irány Külföld Utazási Iroda– az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.
 6. A repülőtéri illeték mértéke az indulásig még gyakran változik (általában csak kismértékben). A reptéri illeték ténylegesen fizetendő összegét az Irány Külföld Utazási Iroda általában indulás előtt 35-40 nappal közli az utassal vagy a közvetítő irodával (miután a légitársaság az Irány Külföld Utazási Irodát tájékoztatta).

IV. LEMONDÁSI FELTÉTELEK

 1. Az utas/megrendelő az utazási szerződéstől az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor elállhat. A lemondás akkor válik hatályossá, amikor a lemondó nyilatkozatot az Irány Külföld Utazási Iroda kézhez kapja. Az utazás megkezdése előtti 61. napig beérkezett útlemondás esetén az utas/megrendelő 3.000 Ft/fő költségtérítést köteles megfizetni az Irány Külföld Utazási Irodának. Ha az utas az indulást megelőző 60 napon belül áll el a szerződéstől, úgy elállási jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja. (fenti feltételek repülőjegyvásárlásra nem vonatkoznak.) A bánatpénz mértéke:
  60-35 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a, 
34-24 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25%-a, 
23-17 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a, 
16-11 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a, 
10-6 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a, 
5 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.
 2. Repülőjegyet lemondani a kiállítást követően csak a jegytipus és a légitársaság feltételei alapján lehetséges.
 3. Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a IV. 1. pontban meghatározott bánatpénzt köteles az utas/megrendelő megfizetni, kivéve, ha az Irány Külföld Utazási Iroda ajánlja fel a változtatás jogát. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén 3.000 Ft/fő munkadíj kerül felszámításra.
 4. Személyre szabott ajánlat esetén a lemondási feltételek ettől eltérhetnek.
 5. Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.
 6. Az Irány Külföld Utazási Iroda a befizetett összeg – az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű – kamattal növelt visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat az utazás megkezdése előtti 20. napig (és köteles erről az utast is ugyaneddig az időpontig értesíteni), ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze (autóbuszos körutazásoknál ez 25 fő, a repülősöknél pedig 20 fő), illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyezteti.
 7. Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés és a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az Irány Külföld Utazási Iroda jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, és az utas a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben az Irány Külföld Utazási Iroda jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.

V. VISSZATÉRÍTÉS

 1. 1. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és/vagy a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 10 napon belül írásban kell benyújtani az Irány Külföld Utazási Irodához. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén az Irány Külföld Utazási Iroda megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy az igazoló dokumentumok egy példányát.
 2. 2. Az Irány Külföld Utazási Iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
 3. 3. Az Irány Külföld Utazási Iroda köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta, amely az Irány Külföld Utazási Iroda érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit az Irány Külföld Utazási Iroda a legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az utas vagy a szerződés teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta. Az Irány Külföld Utazási Iroda ebben az esetben lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utasnak.
 4. 4. Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, kivéve, ha az Irány Külföld Utazási, annak képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utasnak átadott csomagjegy/elismervény bizonyítja.
 5. 5. Az Irány Külföld Utazási Iroda nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.
 6. 6. Az Irány Külföld Utazási Iroda fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, melyekre az Irány Külföld Utazási Irodának nincs ráhatása.
 7. 7. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, az Irány Külföld Utazási Iroda visszafizeti.
 8. 8. Az Irány Külföld Utazási Iroda a kártérítési felelősségét a részvételi díj kétszeresében korlátozza.
 9. 9. Ha vis maior (mint például háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb.), az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az Irány Külföld Utazási Iroda felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért az Irány Külföld Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Ugyanakkor az Irány Külföld Utazási Iroda lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utasnak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.

VI. EGYÉB

 1. Az Irány Külföld Utazási Irodaa jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát Colonnade Insurance S.A-nál (1143 Budapest, Stefánia út 51. ) helyezte el. Ezen vagyoni biztosíték csak az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére fordítható az Irány Külföld Utazási Iroda esetleges fizetésképtelensége esetén.
 2. Az Irány Külföld Utazási Iroda tájékoztatja az utast, hogy a vasúti személyszállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény alapján az Irány Külföld Utazási Irodát nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utasnál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében keletkeztek. Az Irány Külföld Utazási Iroda az 1952. évi III. törvény (polgári perrendtartás) alapján nem jogosult az utas személyfuvarozóval szembeni igényérvényesítésére, képviseletére.
 3. A repülős utazásokkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak.
 4. Az Irány Külföld Utazási Iroda a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási okmányok átadásakor tájékoztatja az utast a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az Európai Unión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája az alábbi weboldalon tekinthető meg: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_hu.htm
 5. Az Irány Külföld Utazási Iroda fenntartja a jogot, hogy az autóbuszos utazásoknál az előre lefoglalt és visszaigazolt ülőhelyet módosítsa (pl. a hozzátartozók egymás mellé ültetése érdekében).
 6. A többi utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat betartani. A késő utasokra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum 15-30 percet tud várni.
 7. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – az Irány Külföld Utazási Iroda fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) az Irány Külföld Utazási Iroda utólag visszatéríti.
 8. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Irány Külföld Utazási Iroda adott ki, az utazási szerződés teljesítése és az Irány Külföld Utazási Iroda kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért az Irány Külföld Utazási Iroda nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
 9. A programfüzetben/weboldalon/hirdetésekben lévő képek illusztrációk.
 10. Az utas a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja az Irány Külföld Utazási Iroda adatkezelési tájékoztatóját.
 11. Az utazási szerződés aláírásával az Utas hozzájárul az utazás során készített hang és képanyag marketing célokra történő nyilvános felhasználásához.
 12. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utas (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését az Irány Külföld Utazási Irodával megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.
  Budapesti Békéltető Testület:
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Központi telefonszám: +36 1 488 2131
  Fax: +36 1 488 2186
 13. 13. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint. kizárólagos illetékességét kötik ki.

  Ezen utazási feltételek 2017. szeptember 1. után megkötött szerződések esetén érvényesek. A jogszabály(ok) időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabály(ok)nak megfelelően módosulnak.
  2011. január 01-től hatályos többször módosított ÁFA-törvény 206 §-a alapján az ügyfél (megrendelő) köteles nyilatkozni arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe. A nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) esetében kötelező. A kötelező nyilatkoztatással összefüggésben módosul az adózás rendjéről szóló törvény mulasztási bírságra vonatkozó előírásai, az alábbiak szerint: Az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja. A szervezett utazással kapcsolatban kijelentem, hogy azt
  §  nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (utasként)
  §  adóalanyként saját nevemben és javamra (utasként)
  §  adóalanyként saját nevemben, de más nevére (nem utasként) veszem igénybe.