Jogi nyilatkozat

Weboldalon található információk felhasználásának feltételei

Tisztelt Látogató A honlap látogatásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy a honlapunkon szereplő információk igénybevételekor aláveti magát a hatályos magyar jog szerinti, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi – 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) – és egyéb vonatkozó jogi szabályozásnak.

A honlap tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem.

Felelősség korlátozása, kizárása

Kelabit Kft honlapjának bármely célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

A honlap látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Céget, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

A honlap tartalma, a feltöltésre kerülő információk folyamatos ellenőrzés alatt állnak annak érdekében, hogy a jó erkölcsbe ütköző információk ne kerüljenek ki, harmadik személyek jogai megvédésre kerüljenek, és a hatályos jogszabályok mindenkor érvényesüljenek. A honlap üzemeltetője jogosult az engedély nélkül feltöltött tartalmak részleges, vagy teljes törlésére. A honlap látogatásával Ön tudomásul veszi és kötelezi magát, hogy nem küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, más szabállyal, etikai kódex-szel ellentétes lenne.

Honlapon található hivatkozások

Kelabit Kft honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi. Azonban Kelabit Kft nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a Cég honlapján szereplő hivatkozással jutott oda.

Technikai felelősség

Kelabit Kft továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

Ezen felül Kelabit Kft nem vállal semmiféle felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

Kelabit Kft mindent megtesz a honlapján a birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, azonban az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

Jogorvoslathoz való jog

Honlapot használó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, az adatkezelés jogsértő mivoltára vonatkozóan jogorvoslati lehetőséggel, vagy bejelentéssel lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, honlap: http:/www.naih.hu) is.

Szerzői és felhasználási jogok,
Szerzői jog, az információk tulajdonjoga

A honlapon található valamennyi információ – ide értve minden képi és szöveges tartalmat is – szerzői jogi és iparjogvédelmi védelem alatt állnak.

Ön nyilvános vagy kereskedelmi célokra a portál tartalmát – ideértve annak teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait – sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel Kelabit Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a portálon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll.

Honlapot látogatóktól származó hozzászólások, visszajelzések kezelése

Ön ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden a Kelabit Kft honlapjára küldött véleményt, anyagot, – ideértve bármilyen adatot (kivéve a személyes adatokat), kérdést, megjegyzést, javaslatot, – Cégünk nem bizalmas, és vagyoni értékkel nem bíró információként kezel. Ellenérték fizetése nélkül Kelabit Kft tulajdonába kerül minden, amit Ön elküld a honlapunkra, azt Cégünk bármely célra felhasználhatja – így többek között közzéteheti.

Kelabit Kft szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elképzelést, technikát, amely az Ön által bármely célból a honlapunkra küldött közlésben megtalálható, ideértve, de nem kizárólag, az ilyen információk felhasználásával végzett fejlesztést és marketingtevékenységet.

Kelabit Kft